• Stypendium św. Mikołaja

     Ważne daty:

     Wnioski (kompletny z załącznikami) przyjmujemy do 20 września, a posiedzenie komisji stypendialnej odbędzie się 25 września br.

     Osoby uprawnione do ubiegania się o Stypendium:

     O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas V–VIII.

     Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia kryteria formalne:

     a. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).

     Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów wypełnionego zgodnie z Zasadami dokumentowania i obliczania dochodu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

     b. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż 4,4. 

     Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

     Kryterium nr 1.

     Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).

     Kryterium nr 2.

     Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.).

     Za każde kryterium merytoryczne Komisja przyznaje punkty maksymalnie 5 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja: 

     a. Kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze. 

     b. Kryterium nr 2 (osiągnięcia): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im więcej osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

     Uczeń, który otrzymał w podsumowaniu mniej niż 6 punktów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Programu. Komisja decyduje o wadze poszczególnych punktów znając sytuację i możliwości poszczególnych uczniów oraz nie porównując ich z rówieśnikami innych szkół. 

      

     Tryb przyznawania Stypendiów 

     1. Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami do Koordynatora w swojej Szkole. 

     2. Termin przyjmowania Wniosków: od 10 do 20 września 2019 r.

     3. Uczeń, który w roku szkolnym 2018/2019: 

     a. nie rozliczył się z otrzymywanych środków lub 

     b. któremu cofnięto Stypendium lub 

     c. który bez stosownego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji nie rozliczył się w terminie, nie może otrzymać Stypendium w roku szkolnym 2019/2020. 

     4. Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku niżej wymienione załączniki:  

     a. opinię wychowawcylub nauczyciela kierunkowego, np. trenera wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2018/2019 (ta informacja może być zawarta na osobnym zaświadczeniu). W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki; 

     b. oświadczenie, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekroczył 1500 zł netto. Dokument stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu; 

     5. Koordynator może dodatkowo poprosić o: 

     a. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.); 

     b. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach szkolnych lub społecznych, wolontariat itp.) lub rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz). 

     6. Komisja powołana przez dyrektora Szkoły decyduje o liście rankingowej uczniów, przyznaniu Stypendiów oraz ich wysokości (z uwzględnieniem założeń w pkt. V.10). W wyjątkowych przypadkach wysokość Stypendium może zostać z góry określona przez Fundację (np. w wyniku podpisania przez darczyńcę Stypendium szczególnego porozumienia z Fundacją). Im wyższa suma punktów, tym powinna być wyższa kwota

      

     Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Fundacji Świętego Mikołaja.

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (+58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
   • Joanna Pijewska, tel.(58)341-25-06 fax. (58)736-43-10 azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 6:45 - 14:00
   • Sekretarz Szkoły Anna Ruczyńska tel. 58 341 25 06 wew. 106 tel. 604 420 063 a.ruczynska@pozytywneinicjatywy.pl Godziny otwarcia codziennie 8:00 -16:00
   • Dyrektor Szkoły Sebastian Krawczyk tel. 58 341 25 06 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałek w godzinach 8:15-9:00
  • Logowanie