• Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

           

          Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska. Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach absolwentom i uczniom spełniającym kryteria określone w regulaminie. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (nie dotyczy osób niepełnosprawnych) poświadczonej przez dyrektora szkoły po Radzie klasyfikacyjnej w roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

          Wymagane dokumenty:

          • wniosek o stypendium

          • oświadczenie o zamieszkaniu

          • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

    • Kontakty

      • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
      • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
      • (58) 341-25-06
      • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland