•  Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

     Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

     1. w roku szkolnym będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

     2. w roku szkolnym będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

     3. w roku szkolnym uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):

      • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

      • w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

     1. w roku szkolnym uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

     2. uzyskał minimum 10 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.

     W celu złożenia wniosku należy:

     1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

     2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);

     3. wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:

      1. Opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły, w następujących punktach wniosku:

       • Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,

       • Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń (§ 4 ust. 5 pkt 3 Załącznika Nr 2 do uchwały Nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku - Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja", zwany dalej Regulaminem).

      2. Podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, w następujących punktach wniosku:

       • Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,

       • Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu),

       • Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 5 pkt 5 Regulaminu) (jeśli dotyczy),

       • Załącznik nr 6 do wniosku - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (§ 4 ust. 5 pkt 6 Regulaminu) (jeśli dotyczy).

     4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium w ramach programu stypendialnego".

     5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

     Udzielaniem dodatkowych informacji zajmuje się wicedyrektor Bożena Piekarska pod numerem telefonu (58) 341 25 06 wew. 104.   

  • Kontakty

   • Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
   • azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
   • (58) 341-25-06
   • ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk 80-177 Gdańsk Poland